Club Prestige

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów, przystąp do programu Club Prestige

Warunki

Aby przystąpić do programu Club Prestige wystarczy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy w jednym z naszych sklepów i przekazać go sprzedawcy, który zarejestruje w systemie zgłoszenie.
 • Na podany w formularzu adres zostanie wysłana KARTA STAŁEGO KLIENTA programu Club Prestige.

Co oferuje program Club Prestige ?

 • Wymianę zgromadzonych punktów na rabaty do kupowanych produktów ze sklepu MSC Alkohole.
 • Dostawy na terenie Warszawy – GRATIS (decyduje ilość uzbieranych punktów i wartość zamówienia)
 • Informacje o (wysyłane pocztą lub mailem):
  • Atrakcyjnych obniżkach towarów
  • Nowościach ze świata win i alkoholi
  • Ofercie zestawów promocyjnych

Jak posługiwać się otrzymaną kartą

 • Za każdym razem podczas dokonywania zakupów przekazać sprzedawcy KARTĘ STAŁEGO KLIENTA , który poprzez system sprzedaży nabije należne punkty za zakupione towary.
 • Otrzymane punkty są każdorazowo wydrukowane na dole paragonu zakupu.
 • Zgromadzone na karcie punkty można sprawdzić bez konieczności dokonywania zakupu prosząc sprzedawcę o sprawdzenie ilości punktów oraz przeliczenie na wartość pieniężną.

Wymiana zgromadzonych punktów

 • Dokonując zakupu towaru można wymienić dowolną ilość punktów zgromadzonych na KARCIE STAŁEGO KLIENTA na rabat kwotowy udzielony do zakupu.
 • Wartość rabatu jest uzależniona od ilości zebranych punktów.
 • Informacje na temat przeliczania punktów można uzyskać na stronie www.msc-alkohole.pl w zakładce CLUB PRESTIGE –„Regulamin” (poniżej) lub bezpośrednio u sprzedawcy.

Regulamin programu „CLUB PRESTIGE”

1. Nazwa Programu

Program będzie prowadzony pod nazwą „CLUB PRESTIGE”.

2. Nazwa organizatora Programu

Organizatorem Programu jest MSC z siedzibą w Józefowie, ul.Kasztanowa 2A / 6 , 05-860 Józefów, NIP: 534-114-25-60 (dalej:„Organizator”).

3. Zasięg Programu

Program przeprowadzany jest sklepach sieci MSC. (dalej: „MSC Alkohole”).

 • ul. Świetlików 8, Warszawa
 • ul. Jana Pawła II 66, Warszawa
 • ul. Wąwozowa 4, Warszawa
 • ul. Marszałkowska 99/101, Warszawa
 • ul. Filipkowskiego 23, Gdynia
 • ul. Budowlanych 6D, Głogów

Karta programu CLUB PRESTIGE działa wyłącznie w sklepie w którym została zarejestrowana

4. Czas trwania programu

Program rozpocznie się dnia 02.01.2012 do dnia 31.12.2018 . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Programu.

5. Uczestnicy Programu

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 5.2 uczestnikiem programu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna, która w okresie trwania Programu dokona zakupu w sklepach firmy MSC (dalej Uczestnik Programu).

5.2. Przystąpienie do Programu CLUB PRESTIGE jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Programu w całości i zobowiązaniem Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzeniem, iż Uczestnik Programu spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

6. Warunki przystąpienia do Programu CLUB PRESTIGE

6.1. Prawidłowe wypełnienie i złożenie w sklepie MSC Alkohole Formularza Uczestnika ( dostępny w punkach MSC Alkohole). Formularz Uczestnika powinien zawierać imię i nazwisko, adres dla doręczeń (w tym doręczeń karty CLUB PRESTIGE ), datę urodzenia oraz mail (nie obowiązkowy).

6.2. Dokonanie w sklepie MSC zakupu towarów, których zakup premiowany jest punktami CLUB PRESTIGE,

6.3. Uczestnik, który przystąpił do programu CLUB PRESTIGE wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych programu CLUB PRESTIGE oraz otrzymywanie drogą mailową informacji dotyczących aktualnych promocji produktowych obowiązujących w sklepach MSC Alkohole.

7. Karta CLUB PRESTIGE

7.1. Karta CLUB PRESTIGE służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta CLUB PRESTIGE posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu. Uczestnik powinien niezwłocznie podpisać otrzymaną Kartę CLUB PRESTIGE. Niepodpisana Karta CLUB PRESTIGE jest nieważna.

7.2. Uczestnik może posiadać tylko jedną kartę CLUB PRESTIGE. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, MSC uprawniona jest do unieważnienia wszystkich kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na Kartach Punktów Programu CLUB PRESTIGE

7.3. . Karta CLUB PRESTIGE, której ważność upłynęła, podlega wymianie na nową lub jej termin ważności zostanie przedłużony. W przypadku wymiany Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przeniesione na nowo wydaną Kartę.

8. Zasady Programu CLUB PRESTIGE

8.1. Sprzedażą w ramach programu CLUB PRESTIGE objęty jest każdy Towar z wyłączeniem doładowań telefonów GSM, wyrobów tytoniowych, opakowań zwrotnych oraz produktów w promocyji oferowanych przez MSC Alkohole.

8.2. W Programie może uczestniczyć osoba, która niezależnie od pozostałych wymagań określonych w Regulaminie, od dnia 02.01.2012r. do dnia 31.12.2018 dokonała zakupu w sklepie MSC Alkohole.

8.3. Uczestnik powinien zapisać Punkty na Karcie co najmniej raz w okresie kolejnych 3 miesięcy, licząc od daty ostatniego zapisu. W przypadku niespełnienia tego wymogu Karta CLUB PRESTIGE traci status aktywny.

9. Gromadzenie Punktów w Programie CLUB PRESTIGE

9.1. Uczestnik programu dokonujący jednorazowego zakupu zgodnie z pkt. 8.2. otrzymuje za 1 złoty - 2 punktów w programie Club Prestige.

9.2. Jednorazowe spełnienie warunków określonych w punktach 8.2.i 8.3. w ilości stanowiącej wielokrotność kwoty wskazanej w punkcie 9.1. uprawnia do otrzymania wielokrotności proporcjonalnej punktów wskazanych w pkt.9.1.

Przykład: wydana kwota 47 zł – 94 pkt, wydana kwota 90 zł – 180 pkt

10. Wymiana Punktów

10.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na rabat kwotowy udzielony do kupowanego towaru w sklepie MSC Alkohole na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

10.2. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. Punkty mogą być wymienione na rabat kwotowy w połączeniu z dopłatą w gotówce lub kartą płatniczą w przypadku gdy uzbierane punkty na karcie CLUB PRESTIGE nie wystarczą do całkowitej wymiany za wybrany Towar.

10.3. Uczestnik programu dokonujący wymiany punktów z karty CLUB PRESTIGE otrzyma za 100punktów równowartość 1 zł Przykład : uzbierane 760 pkt. - 7,6 zł , uzbierane 1340 pkt. - 13,40 zł

11. Postanowienia końcowe

11.1. Materiały reklamowe Programu CLUB PRESTIGE mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

11.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, MSC uprawniona jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych punktów, utratę ważności Karty CLUB PRESTIGE oraz obowiązek zwrotu MSC Karty.

11.3. MSC zastrzega sobie prawo zakończenia Programu CLUB PRESTIGE w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na www.msc-alkohole.pl. Punkty zebrane przez Uczestników nie wymienione na Towary w trakcie trwania Programu CLUB PRESTIGE zostają anulowane z dniem zakończenia Programu i nie podlegają wymianie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

11.4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie CLUB PRESTIGE nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

11.5. Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Programu do wglądu u Organizatora na stronie internetowej www.msc-alkohole.pl.

11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu.

Dowiedz sie szybko o promocjach

Zapisz się na newsleter.